O nas

Nasz zespół:

 

Kierownik – dr n. med. Wojciech Ordon

Referent – Urszula Kazimierczak

Referent – mgr  Anna Jędrusińska- Szadkowska

Zapraszamy do kontaktu.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK KOORDYNUJĄCY
„ Populacyjny Program Profilaktyki
i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy ”
Instytut „ CZMP ”
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289

woklodz@iczmp.edu.pl

mail

 

 

 

Tel. 42 271-17-32/17-31

ikona-telefon

Zadania Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego

 • Koordynacja, monitorowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją programu profilaktyki raka szyjki macicy w swoim województwie.
 • Ścisła współpraca z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym, wojewódzkim i Krajowym Rejestrem Nowotworów.
 • Współpraca z NFZ w zakresie realizacji programu.
 • Prowadzenie działań na rzecz wysokiej zgłaszalności pacjentek.
 • Monitorowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem testu.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla realizatorów programów.
 • Kontrola przebiegu skriningu i wnioskowanie o jego modyfikację do COK.
 • Kontrola jakości świadczeń wykonywanych przez poszczególnych realizatorów w ramach programu profilaktycznego, w tym kontrola dokumentacji medycznej oraz kwalifikacji kadry realizatorów oraz wyposażenia ośrodków biorących udział w realizacji programów.
 • Konsultacje merytoryczne dla realizatorów programu.
 • Współpraca z samorządem lokalnym i władzami administracyjnymi, celem upowszechnienia wiedzy na temat czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy oraz konieczności okresowej kontroli cytologicznej.
 • Współpraca z zakładami pracy w celu działań informacyjno – edukacyjnych ( prelekcje )
 • Uczestniczenie w szkoleniach organizowanycj przez COK oraz kursach organizowanych w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Podnoszenia Umiejętności i kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia.
 • Opracowanie rocznego sprawozdania z realizacji programu na terenie województwa.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Zdrowia w ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” zadanie pn.: „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Centralnego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy dostępne pod adresem http://profilaktykaraka.coi.waw.pl/