Szkolenie

Położne, które w latach 2007 – 2010 ukończyły kurs dokształcający nabycia umiejętności w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych a nie otrzymały Certyfikatu proszone są o pilne przesyłanie na adres COK-u dokumentów celem wystawienia Certyfikatów:

 1. Kopię zaświadczenia o ukończeniu ( lata 2007-2010 ) wojewódzkiego bądź centralnego kursu dokształcającego w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy.
 2. Zaświadczenie o odbyciu 20 godzin praktyk w zakresie pobierania rozmazów      cytologicznych w gabinecie ginekologicznym potwierdzone przez Specjalistę Ginekologii         i Położnictwa.
 3. Pracodawcę – dokładna nazwa i miejscowość.
 4. Kopię prawa wykonywania zawodu. W przypadku niezgodności nazwiska na prawie                 wykonywania zawodu  a obecnym – proszę o dosłanie dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska.

Proszę podać swoje dane adresowe wraz z kontaktowym numerem telefonicznym.

 W/w dokumenty należy adresować na adres:

Centralny Ośrodek Koordynujący
Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi
oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.
Centrum Onkologii – Instytut
W.K. Roentgena 5
02-781 Warszawa

Na kopercie z dokumentami prosimy o dopisek:  dotyczy wystawienia Certyfikatu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych położne, które w latach 2007-2010 ukończyły kurs dokształcający ( wojewódzki lub centralny ) z zakresu umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb profilaktyki raka szyjki macicy (Dz. U. Nr 52, poz.271) z dniem 1 lipca 2011 roku nabywają prawo do pobierania badań w programie bez konieczności przystąpienia do Egzaminu Centralnego.

 

Aktualizacja 20.10.2015

 

Wyniki testu –  02.10.2015r. Kurs dokształcający  dla położnych wyniki-prawo wykonywania zawodu 

 

KURS DLA POŁOŻNYCH- Wykłady (kliknij tu- wykłady są spakowane w jednym pliku .zip)

 

Aktualizacja 2.10.2015

01.10.2015 – 02.10. 2015 KURS DLA POŁOŻNYCH

Wykaz położnych zakwalifikowanych na kursu, które złożyły wszystkie dokumenty:

położne kurs wszystko ok

Wykaz położnych zakwalifikowanych na kurs, które muszą dostarczyć zaświadczenie o odbytym stażu w dniu rozpoczęcia kursu:

położne kurs – brak stażu

Wykaz położnych które zakwalifikowały się na kurs, ale nie dostarczyły dokumentów.

Prosimy o dostarczenie braków formalnych do 30 września br.!!!!!!!!!!!!

położne kurs braki formalne

 

 

Aktualizacja: 23.09.2015

 

Harmonogram kursu dla położnych

harmonogram kursu 1-2.10.2015 Łódź

Aktualizacja:  08.09.2015

Uwaga Położne!!

W związku z organizacją przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący „ Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy ” kursu dokształcającego w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy zwracamy się z prośbą o wypełnienie załącznika i przesłanie

na adres e-mail: woklodz@ iczmp.edu.pl do 11 września

załącznik 4 do porozumienia

Aktualizacja:  07.09.2015

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA POŁOŻNYCH

1- 2 października 2015 odbędzie się bezpłatny Kursu Dokształcającego dla Położnych
w zakresie umiejętności prowadzenia rozmazów cytologicznych w ramach screeningu RSM.

Miejsce kursu: Instytut „CZMP”
Łódź, ul. Rzgowska 281/289
Aula w Pawilonie Położniczo -Ginekologicznym

Aktualizacja: 31.07.2015

 

 

ZASADY REKRUTACJI POŁOŻNYCH POZ / AOS DO UCZESTNICTWA W KURSIE DOKSZTAŁCAJĄCYM W ZAKRESIE POBIERANIA ROZMAZÓW CYTOLOGICZNYCH W SKRYNINGU RAKA SZYJKI MACICY

1. Zgłoszenia kandydatów do uczestnictwa w ww. KURSIE przyjmowane są wyłącznie na formularzu ZGŁOSZENIA WOKu opracowanym przez COK.
2. Dokumenty wymagane do uczestnictwa w szkoleniu:

 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 • dokument potwierdzający co najmniej trzy miesięczny staż w zawodzie,
 • kserokopia PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU (proszę zwrócić uwagę na to by aktualne nazwisko było zgodne z nazwiskiem na ww. dokumencie, ewentualnie dołączyć kopię aktu małżeństwa informujące o zmianie nazwiska),
 • ZAŚWIADCZENIE Z MIEJSCA PRACY o aktualnym zatrudnieniu wraz z informacją o liczbie świadczeniobiorców na danej liście aktywnej (dotyczy położnej POZ),
 • Podpisane OŚWIADCZENIE zobowiązania do pokrycia kosztów organizacji szkolenia w przypadku nieuzasadnionej nieobecności (podpisuje osoba zakwalifikowania ostatecznie do uczestnictwa w KURSIE).

3. Organizator szkolenia ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia z powodu:

 • Braku wymaganego kompletu dokumentów,
 • Braku wolnych miejsc,
 • Uczestnictwa osoby składającej zgłoszenie w kursie dokształcającym organizowanym w latach 2007-2013.

4. Organizator KURSU ma prawo odwołać szkolenie w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. Informacja ta zostanie przekazana wszystkim zgłaszającym cheć uczestnictwa w szkoleniu nie później niż 10 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Organizator niezwłocznie poinformuje o proponowanym kolejnym terminie szkolenia.

5. Istnieje możliwość anulowania zgłoszenia bez ponoszenia kosztów szkolenia na maximum 7 dni przed planowanym terminem szkolenia – wyłącznie drogą pisemną (fax lub e-mail). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu informacji do organizatora KURSU.

6. Pisemna, nieuzasadniona rezygnacja w terminie równym/ krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 100% jego ceny (koszt organizacji szkolenia rozumiany jako koszt poniesiony przez organizatora KURSU w przeliczeniu na 1 osobę).

7. Odstępując od udziału w KURSIE uczestnik ma prawo wskazać na swoje miejsce osobę spełniającą warunki udziału w szkoleniu, pod warunkiem zachowania terminu o którym mowa powyżej.

UWAGA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz. U. 2013, poz. 1505) w warunkach wymaganych od świadczeniodawców, wymaga od położnej podstawowej opieki zdrowotnej posiadanie:

 • dokumentu potwierdzającego pozytywny wynik egzaminu przeprowadzonego przez COK w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu, wydany po 31 grudnia 2010 r. lub,
 • dokument potwierdzający ukończenie kursu dokształcającego przeprowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu.

Zatem ww. Rozporządzenie przewiduje dwie równolegle ścieżki uzyskiwania dokumentu potwierdzającego posiadanie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu

 • pozytywny wynik egzaminu organizowanego przez COK (po 31 grudnia 2010 roku, bez konieczności odbycia kursu),
 • lub ukończenie kursu na poziomie wojewódzkim lub przeprowadzonym przez COK (bez konieczności zdawania egzaminu).

Należy pamiętać, iż zgodnie z ww. Rozporządzeniem MZ położne, które ukończyły kurs dokształcający w latach 2011 – 2013, aby uzyskać możliwość zawierania umów z NFZ zobligowane są do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu centralnego organizowanego przez COK (muszą podejść do egzaminu).